Linker

Skatteetaten
Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Brønnøysundregistrene
Oversikt over alle økonomiske enheter, alle foretak, lag og foreninger, tinglyste pant, jegere og alternative behandlere.

Altinn
Altinn inneholder digitale skjemaer og tjenester. Dette omfatter innsendingstjenester (digitale skjemaer), lenketjenester, meldingstjenester, innsynstjenester, formidlingstjenester og samhandlingstjenester.

Lovdata
Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter.

SSB Konsumprisindeksen
Formålet med Konsumprisindeksen er å måle den faktiske prisutviklingen for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger.

NAV
NAV forvaltar ein tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordningar som dagpengar, arbeidsavklaringspengar, sjukepengar, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Regnskapstiftelsen
NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

Oslo Børs
Oslo Børs er en uavhengig børs og det eneste regulerte markedet for handel av verdipapirer i Norge.

RegelHjelp.no
Regelhjelp.no kan gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket. På Regelhjelp.no kan du finne ut hvilke krav som gjelder for din bransje.

Regjeringen
Informasjonsside og nyhetskilde fra Den Norske Regjenring. Finn oversikt over statsbudsjett, høringer, proposisjoner til stortinget, med mer.

Lignings ABC
Lignings-ABC redegjør for skattereglene som gjelder for det aktuelle inntektsåret, i tillegg til endringer i skattelovgivningen. 

Regnskapsloven
Lov om årsregnskap (regnskapsloven) fra Finansdepartementet.

Regnskap Norge (Tidl. NARF)
Regnskap Norge er en profesjons- og bransjeforening for autoriserte regnskapsførere i Norge.