Verdivurdering av Selskap

Det kan være ulike årsaker til at man ønsker en verdivurdering av et selskap. Om det er snakk om kjøp eller salg av et selskap, eller det er ønskelig å ta opp et lån i bedriften er det ønskelig å ha en bedre forståelse av hva et selskap er verdt.

Hvor mye de ulike parter i en slik situasjon vurderer verdien av bedriften, kan være avhengig av mange faktorer. Det kan derfor være ønskelig å benytte en mer profesjonell og uavhengig instans. Samtidig kan det være lurt at begge aktører gjør sine individuelle verdivurderinger knyttet opp mot sine egne mål for transaksjonen.

Dette gjelder for verdivurdering av mindre selskap til vurdering av større selskaper før de eventuelt skal børsnoteres.

Ved kjøp av akjser på det åpne aksjemarkedet vil man ofte kunne benytte mer generelle regler for å vurdere verdien av selskapet. Her vil det åpne markedet sørge for at man har en viss balanse mellom hva selskapet er verd, og hva folk er villige til å betale. Samtidig har man utviklet flere prosesser for å vurdere verdien.

Når det kommer til verdivurdering av mindre selskaper, eller selskaper som er utenfor børsmarkedet blir det raskt mer usikkerhet knyttet til hvilken verdi man skal sette på selskapet. Også i disse tilfellene er det arbeidet frem ulike prosesser og rutiner slik at man kan vurdere verdien i forhold til det behovet man ønsker.

Foto: Daria